کلاس دوم Scratch

نمونه کار Scratch پایه دوم دبستان دکتر حسابی
نمونه کار Scratch پایه دوم دبستان دکتر حسابی
نمونه کار Scratch پایه دوم دبستان سهراب سپهری
نمونه کار Scratch پایه دوم دبستان سهراب سپهری
نمونه کار Scratch پایه دوم دبستان مبینا
نمونه کار Scratch پایه دوم دبستان مبینا